Regulamin

Warunki współpracy

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Med4EU z Klientami w zakresie organizacji medycznych i sanatoryjnych usług transgranicznych.

Nasza firma

Nasza firma, czyli Med4EU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się organizacją świadczenia usług medycznych i sanatoryjnych na rzecz obywateli Polski poza jej granicami. Jesteśmy niezależną firmą, posiadającą dużą bazę starannie wybranych kontrahentów, roztaczających nad naszymi Klientami kompleksową opiekę medyczną lub wypoczynek w sanatorium.

Zawarcie umowy

Świadczone przez nas usługi polegają na wyborze odpowiedniej dla potrzeb naszego Klienta placówki, położonej poza granicami Polski, według wyboru Klienta. Każdy przypadek jest inny, dlatego też zakres leczenia lub pobytu w sanatorium uzgadniamy z każdym Klientem indywidualnie. Następnie pośredniczymy w zawarciu definitywnej umowy przez Klienta wybraną placówką.

W przypadku wyboru usługi z refundacją NFZ, do zawarcia umowy niezbędne jest posiadanie przez Państwa ubezpieczenia zdrowotnego, co będzie potrzebne do późniejszego żądania zwrotu kosztów leczenia od NFZ, a jednocześnie będzie niezbędne dla uzyskania bezpłatnych usług medycznych w razie nagłych zdarzeń zdrowotnych w miejscu pobytu.

Umowa zawarta przez nas z Państwem będzie dokładnie określać czas i miejsce pobytu w placówce zagranicznej. Jeżeli z powodu złego stanu zdrowia lub innych zdarzeń losowych nie będą Państwo mogli stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie, konieczne jest niezwłoczne poinformowanie nas o tym. W takim wypadku zapewnimy możliwość jednorazowej zmiany terminu. Jeżeli będą Państwo chcieli rozszerzyć lub zmienić wcześniej uzgodniony zakres świadczeń medycznych, istnieje możliwość ich zmiany lub rozszerzenia w drodze umowy z placówką zagraniczną, co może jednak wiązać się z dodatkową płatnością.

Opłaty

Z tytułu pośrednictwa Med4EU pobiera wynagrodzenie, którego wysokość zależy od zakresu usług medycznych. Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie w zależności od wybranego pakietu usług.

Leczenie zagraniczne musi zostać wstępnie opłacone z góry – dopiero po powrocie do Polski w  Państwa imieniu będziemy ubiegać się o zwrot kosztów leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego też, w trosce o jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, pokrywamy tymczasowo wszelkie koszty z nim związane, bezpośrednio w placówce zagranicznej.

Już po powrocie do kraju występujemy do NFZ o zwrot kosztów leczenia. Z Państwa strony wymagane jest jedynie udzielenie nam pełnomocnictwa, które podpisujecie Państwo wraz z innymi koniecznymi dokumentami w czasie zawierania umowy z nami. Zobowiązani są Państwo jedynie do uiszczenia różnicy pomiędzy całkowitym kosztem leczenia, a sumą wypłaconą przez NFZ.

Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

Należy pamiętać, iż nasza firma nie świadczy usług medycznych bezpośrednio. Spełniamy jedynie rolę pośrednika, który, poprzez umowy zawarte z dostawcami usług medycznych w całej Europie, jest w stanie indywidualnie dobrać najodpowiedniejszą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta w korzystnej dla niego cenie. Mając to na uwadze, pragniemy poinformować, że nasza firma nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie przez placówkę medyczną uzgodnionych przez nią z Państwem usług medycznych, odpowiedzialność taką ponosi jednak zawsze placówka medyczna, dbamy bowiem o to, aby współpracować jedynie z wiarygodnymi i prawidłowo ubezpieczonymi podmiotami.

Mając na uwadze Państwa ochronę, dajemy każdemu z naszych Klientów możliwość zmiany zdania i odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia Klientowi przysługuje zwrot wpłaconego wynagrodzenia. Odstąpienie takie nie może jednak nastąpić później, niż na 30 dni przed planowanym przyjazdem do placówki zagranicznej.

Med4EU również zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Może ono jednakże nastąpić tylko i wyłącznie w razie wystąpienia u Klienta trwałej przeszkody do wykonania zabiegu.

Zmiana regulaminu

Dla podwyższania poziomu Państwa ochrony zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszego regulaminu, o czym Państwa poinformujemy. W przypadku braku akceptacji będą Państwo mogli odstąpić od zawartej z nami umowy w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o zmianie.

Dane osobowe

Jesteśmy świadomi, że zawarcie z nami umowy będzie wiązało się z przekazywaniem informacji o Państwa zakresie leczenia lub schorzeniach, jednak jest to niezbędne dla prawidłowego doboru procesu leczenia. Zapewniamy, iż dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, a ich przekazanie zagranicznej placówce nastąpi tylko w granicach niezbędnych do świadczenia Państwu usług medycznych. Stosujemy zaawansowane technicznie zabezpieczenia i środki zapewniające odpowiednie zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

MEDASCO S.A.
Sanatoria
Rehabilitacja
Telefon:
71 71 999 99


Koordynator:
733 355 229
biuro@medasco.pl